چهارشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۹۱

کمیته صلح


کمیته صلح

مقدمه
از آنجا که حقوق بشر مجموعه‌ای از ارزشها، مفاهیم، اسناد حقوقی بین المللی و ساز و کارهایی است که در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها از مقام، منزلت و کرامت انسانی همۀ افراد و یا گروه‌ها صرفاٌ بدلیل، اینکه انسانند در مقابل همۀ دولت‌ها حمایت می‌کند.واز طرفی صلح نیز به معنای همزیستی مسالمت آمیز در روابط میان کشورها با نظام های مختلف و رعایت اصول حق حاکمیت ،برابری حقوق ،مصونیت ،به رسمیت شناختن هر کشور کوچک یا بزرگ ،عدم مداخله در امر داخلی سایر کشورها وفیصله دادن به مسائل بین المللی است.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بمنظور دستیابی به صلح پایدار وبا ایده ریشه‌کن‌کردن عواملی که صلح و امنیت را به‌خطر می‌اندازند با توجه به وجود پدیده جنگ طلبی و اعمال خشونت و تبعیض وعدم پذیرش برابری حقوق انسانها درایران و جهان که در چند دهه اخیر فراگیر گردیده  فرایند صلح را سرلوحه امور قرار داده،و در تاریخ 10 اکتبر 2012 تصمیم به تشکیل کمیته ای تخصصی بنام کمیته صلح در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمود.


هدف
گسترش فرایند صلح بمنظور برابری و دوستی بین انسانها و عدم تبعیض و پرهیز از خشونت در ایران و سایر کشورها برای ایجاد صلح پایدار و تغییر روابط بین الملل با مشارکت فعال ملتها بر اساس صلح عادلانه است

شرح وظایف
1 . ایجاد، حفظ و گسترش فرهنگ صلح ودوستی پایدار در ایران و جهان
2 . رد مطلق فرهنگ خشونت .
3 .  دستیابی و آگاهی رسانی در زمینه شناخت حقوق و ذات انسانی 
4 . حمایت از مواضع مثبت سازمان ها در مورد صلح
5 .  تحکیم و تقویت مبانی صلح در ایران از طریق مبنا قرار دادن حقوق انسان و اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمامی  تصمیم هائی که در رد خشونت و ترویج دوستی و صلح طلبی باشد
6 . آموزش روش گفتگو و تحمل عقاید متضاد
7 . آموزش و ترویج روش دستیابی به صلح پایدار با در نظر گرفتن اصول عدالت
8 . پایه قرار دادن حقوق انسانها برای رسیدن به صلح پایدار

امور اجرائی
1 . صدور اطلاعیه ها و اعلامیه ها جهت اشاعه و ترویج صلح خواهی و رد مطلق خشونت
2 . برگزاری جلسات سخنرانی برقراری کارگاه اموزشی برای تقویت اندیشه صلح و روشهای گفتگو
3 . برگزاری و حضور فعال در مراسم اعتراضی خشونت و حمایت از صلح جویان در کنار سایر فعالان همسو 
4 . حمایت از شخصیتهای حقیقی و حقوقی فعال در فرآیند صلح
5 . همکاری نزدیک با صلح خواهان جهان و تلاش جهت آموزش صلح خواهی به خشونت طلبان
6 . انتشار تحقیقات علمی مطالعات صلح در قالب
الف . تهیه فیلم و صدا
ب . اجرای تئاتر و هنر
ج . نشر کتاب وعکس
د . فعالیت های مجازی
ه . برگزاری جشنواره
7 . انجام تحقیقات
1 . شناسایی خصوصیات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران امروز
2 . پژوهش درامور نحوه خشونتهای رایج وارائه گزارش مربوطه
3 . پژوهش در ماهیت صلح و ارائه گزارش مربوطه
4 . پژوهش برای شناسایی روشهای رسیدن به صلح پایدار و پرهیز از خشونت
5 . پژوهش در خصوص چگونگی پیدایش فقر و نابرابری  اجتماعی در جامعه ایران و جهان
6 . پژوهش و تهیه روش از بین بردن فقر و نابرابری اجتماعی
7 . پژوهش و ریشه یابی تاریخ خشونت طلبی در ایران و جهان
8 . پژوهش تاریخی صلح طلبی و شناخت صلح طلبان و روش های آنان
9 . شناسایی ویژگیهای ممتاز زنان و چگونگی تاثیر مثبت و جدی حضور زنان در صلح پایدار
10 کنکاش درعلل عمده بروزجنگ ها وهمچنین خشونت های دولتی
11 پژوهش درارتباط با ویژگیهای فرهنگی و آشتی میان اقوام و ملل  و تاثیرات مثبت آن برای رسیدن به صلح       پایدار
12 پژوهش پیرامون  تعلیم و تربیت نسل کنونی و آتی بمنظور آینده نگری در رسیدن به صلح پایدار
13 پژوهش و بررسی جهت دستیابی به یک سیستم حقوقی که حافظ کرامت و ارزش ذات بشری باشد
14 پژوهش پیرامون آموزش فراملی اندیشیدن صلح در مقابل تفکر ملی گرایانه
15 پژوهش درراستای حذف سلاح های کشتار دسته جمعی در جهان
16 پژوهش و بررسی در خصوص آشتی واحترام متقابل میان ملتها و دولتها
17 پژوهش بمنظور اشاعه  فرهنگ گفتگو، تفاهم، مصالحه، عدالت، آزادی ومعنویت
18 ترویج فرهنگ احترام ودوستی میان مذاهب وعقاید گوناگون
            

اعضاء تشکیل دهنده کمیته
این کمیته زیر نظر یک نفر مسئول که فعال حقوق بشر ، کارشناس در قوانین و جامعه شناس می باشد و دیگر همکارانی که علاقمند به امور حقوق بشر، قوانین و اصول مدنی و حقوق اجتماعی میباشند بشرح زیرفعالیت خواهد کرد.
1 . امور اجرائی                1 نفر سرپرست  و 4 نفر همکار متخصص(  کامپیوتر، فیلم و عکس، صدا و انتشارات)
2 . امور تحقیقات               1 نفر سرپرست و 4 نفر همکارمحقق  (  جامعه شناس، تاریخ شناس، حقوقدان وسیاستمدار)
3 . امور اداری                  1 نفر به منظور هماهنگی، حفظ و نگهداری مدارک

بدیهیست که در بعضی از قسمت ها چون کامپیوتر و صدا و تصویر، امور اداری و ... از همکاران فعال و موظف در نمایندگی ها میتوان بهره گرفت.
فعالیت کمیته صلح زیرنظرهیات رییسه کانون انجام می شود وتصمیم گیریهای این کمیته زیرنظرمسئول کمیته وسه نفرمسئول اجرایی بعلاوه اعضای هیات رییسه خواهد بود.
مسئول کمیته برای مدت یکسال از ابتدا تا انتهای سال با رای گیری در مجمع عمومی سالیانه انتخاب خواهد شد،
مسئولین اجرایی، پژوهشی و روابط عمومی با معرفی مسئول و تائید هیات رییسه انتخاب می گردند.

 VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84  -  0163 261 12 57
Fax: +49 511 26173 76
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
10 اکتبر 2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر